Prečo študovať na KTaM?

KTaM ponúka štúdium v dvoch perspektívnych smeroch Telekomunikácie a Multimédiá …

Multimédiá

Absolvent získa vedomosti zberu, spracovania a prezentácie digitálneho signálu na primeranej technickej …

Telekomunikácie

Absolvent získa potrebné teoretické a odborné vedomosti, poznatky o technológiách a metodikách z oblasti prenosu …

O katedre

Najnovšie oznamy

Uznanie vykonaných študijných povinností

Študenti, ktorým sú uznané predmety sú povinní ísť na referát pre vzdelávanie po konzultáciách so študijným poradcom katedry do 28. 9. 2017 (pozri http://fel.uniza.sk/index.php?option=com_k2&view=item&id=694:rozhodnutie-dekana-č5-2017)

Read More

Témy záverečných prác

Oznamujeme študentom 3. ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia, že podľa študijného poriadku EF si študenti volia témy záverečných prác z tých, ktoré sú zverejnené vo vzdelávaní na daný akademický kalendár. V prípade, že študent navrhne alebo prinesie návrh témy záverečnej práce z firmy musí návrh odovzdať do 29. septembra 2017 p. Ing. Kazimírovej (miestnosť BD307). Tlačivo

Read More

Projektové predmety

O organizovaní projektových predmetov Vás oboznámi pani docentka Tichá. Účasť študentov je organizovaná podľa platného rozvrhu.   Predmet projekt z programovania pre celý študijný odbor telekomunikácie (št. programy MI, TRI) bude v stredu 27.9.2017 o 14 h. v BC304. Účasť študentov je povinná.

Read More

„Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám.“