Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje všetkým vysokým školám prerušiť využívanie prezenčnej formy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to od 16. marca do odvolania.

Vedenie UNIZA

V zmysle súčasných opatrení, prijatých z dôvodu zamedzenia šírenia nového koronavírusu 2019-nCoV a choroby COVID-19 Vláda SR v súčinnosti s Ústredným krízovým štábom SR ponecháva do doby odvolania všetky školy a vzdelávacie inštitúcie zatvorené. Na základe uvedeného rektor Žilinskej univerzite v Žiline (ďalej len UNIZA) vydáva príkaz rektora č. 8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA v ubytovacích zariadeniach na Veľkom Diele a Hlinách V.

Príloha: Príkaz rektora č. 8/2020 o predčasnom ukončení ubytovania študentov UNIZA

Príloha: Harmonogram odhlásenia sa z ubytovania

Vedenie UNIZA

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zníženia rizika šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 na UNIZA a v rámci implementácie opatrení MŠVVaŠ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.03.2020 vydáva dodatok č.1 k príkazu rektora č. 6/2020.

Príloha: Príkaz rektora č. 6/2020 - Dodatok č. 1

Vedenie UNIZA

Žilinská univerzita v Žiline v zmysle §847 – 849 Občianskeho zákonníka vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl, ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu Žilinskej univerzity v Žiline. Predmetom súťaže je návrh nového loga a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Pre prezentáciu univerzity ako modernej vzdelávacej inštitúcie a jej aktivít je potrebné vytvoriť značku – logo/rozpoznávací prvok, ktorý bude jednotný vo všetkých online kanáloch, tlačených materiáloch. Vizuálny štýl bude používaný na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí. Nové logo nesmie využívať prvky súčasného loga Žilinskej univerzity v Žiline.

Uzávierka prihlášok: 29. mája 2020 do 12.00 h

Vyhodnotenie súťaže: najneskôr do 30. júna 2020

Cena: maximálna hodnota zákazky je stanovená na 5 000 €.
pozn.: Komisia vyberie do II. kola 5 uchádzačov, ktorí budú odmenení “skicovným” vo výške 250 €, resp. o „skicovné“ môže požiadať ten, kto má referenciu v oblasti min. 10 rokov a preukáže min. 3 úspešne realizované logá.

PRIHLÁSENÉ NÁVRHY MUSIA OBSAHOVAŤ:

  • definícia a filozofia logotypu,
  • farebné variácie logotypu (pozitív / negatív),
  • minimálne veľkosti a konvencie umiestnenia logotypu, riešenie 3D verzie,
  • typografiu,
  • logá 7 fakúlt: Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Stavebná fakulta, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta humanitných vied (variácie s názvom a bez názvu fakulty). Logá fakúlt budú len farebnou variáciou hlavného loga univerzity. Vzorkovník fakultných farieb je k dispozícii v manuáli jednotného vizuálneho štýlu UNIZA na stránke https://www.uniza.sk/dizajnmanual/.
  • pravidlá pre umiestňovanie logotypu.

K VYPRACOVANÉMU ZADANIU JE POTREBNÉ PRIPOJIŤ NASLEDUJÚCE PRÍLOHY:

PODMIENKY ZARADENIA A PRIHLASOVANIE SA DO SÚŤAŽE:

Kompletné súťažné návrhy je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v lehote na predloženie návrhov (29. máj 2020 do 12.00 h). Prenos správ na uvedenú e-mailovú adresu je obmedzený na 18 MB.

Prihlášku do súťaže spolu s vyhlásením účastníka o autorstve a informáciou o ochrane osobných údajov je potrebné poslať vy- tlačenú a podpísanú na adresu vyhlasovateľa súťaže. Podpisom a zaslaním prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, so spôsobom prezentácie a vystavenia a s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných procesov. Autor víťazného návrhu súhlasí s výhradným právom vyhlasovateľa na používanie tohto návrhu po dobu trvania autorskoprávnej ochrany.

S autorom víťazného návrhu bude uzatvorená zmluva o dielo spolu s licenčnou zmluvou. Jeden autor môže prihlásiť maximálne 2 súťažné návrhy. Bez splnenia súťažných podmienok nemôže byť vypracované súťažné zadanie zaradené do súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž v prípade, ak komisia nevyberie ani jeden z predložených návrhov.

KOMISIA:

Všetky doručené návrhy vyhodnotí 7-členná komisia v zložení:
prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD., MBA – predseda komisie
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Ing. Katarína Taranová
Mgr. art. Vladimír Stacho
Mgr. Ondřej Trnka

Prílohy:
Prihláška do verejnej súťaže - Súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl
Vyhlásenie účastníka o autorstve predložených návrhov
Informácia o spracúvaní osobných údajov pre verejnú neanonymnú súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl

Kontakt: Mgr. Ondřej Trnka
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa na doručenie:
Mgr. Ondřej Trnka, OMVaM
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len UNIZA) za účelom zabezpečenia požadovanej kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu so zreteľom na zníženie rizika šírenia koronavírusu COVID19 na UNIZA v rámci implementácie opatrení Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 ako aj nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12.03.2020 vydáva príkaz rektora č. 7/2020.

Príloha: Príkaz rektora č. 7/2020 k organizácii štúdia počas letného semestra AR 2019/2020 na UNIZA

Vedenie UNIZA

Strana 1 z 4

© 2016 Žilinská univerzita v Žiline. Všetky práva vyhradené.